NVO DAP (2018) Veselības projekti Latvijai

2018

Projekts kritēriju izstrādei zāļu reklāmas nošķiršanai no informācijas par zālēm

Biedrība “Veselības projekti Latvijai” ir ieguvusi NVO Fonda finansējumu, kā rezultātā ir izstrādāti skaidri kritēriji zāļu reklāmas nošķiršanai no informācijas par zālēm.

Īstenojot projektu biedrība ir sasniegusi sekojošus mērķus:

  1. stiprināta biedrības  cilvēkresursu kapacitāte un nodrošināta nepārtraukta biedrības iesaiste sabiedrības interesēm atbilstošas rīcībpolitikas plānošanā, lēmumu pieņemšanā, ieviešanā un uzraudzībā zāļu politikas jomā. 
  2. izstrādāti un iesniegti atbildīgajām institūcijām kritēriji, kā nošķirt informāciju no zāļu reklāmas ar virsuzdevumu mazināt pārkāpumus zāļu reklāmā, uzlabot informācijas kvalitāti, taisnīgi sodīt negodprātīgus komersantus un mazināt slēptās reklāmas ietekmi uz pacientu veselību un izdevumiem.  

Projekta ietvaros ir īstenotas sekojošas aktivitātes: 1) literatūras  un citu valstu labās prakses izpēte par kritērijiem informācijas nošķiršanai no zāļu reklāmas, 2.) zāļu reklāmas un informācijas monitorings medijos,  3.) iegūto datu analīze un skaidru kritēriju izstrāde zāļu reklāmu nošķiršanai no informācijas, 4.) diskusija iesaistītajām pusēm, kā arī 5.) ziņojums VM un VI par nepieciešamajām izmaiņām sabiedrības interešu nodrošināšanai. 

Projekta rezultātā ir 1.) iegūtas zināšanas par zinātniski pamatotiem kritērijiem un labās prakses piemēriem citās valstīs 2.) iegūti dati par informācijas kvalitāti sabiedrībai  un zāļu slēpto reklāmu Latvijā 3.) izstrādāti kritēriji informācijas nošķiršanai no reklāmas Latvijā 4.) pētījuma rezultāti prezentēti iesaistītajām pusēm ekspertu diskusijas laikā 5.) iesniegts pētījuma ziņojums Veselības ministrijai un Veselības inspekcijai. 

Projekts norisinājās Rīgā no 2018.g. marta līdz oktobrim. 

Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.